onsdag 29. desember 2010

Entreprenørskap - en holdning

I tidligere innlegg har jeg vist til noen definisjoner av entreprenørskapsbegrepet.  Jeg synes de er gode, men for meg er det veldig viktig å gjøre et poeng ut av at entreprenørskap er en holdning.  For å få til entreprenørskap er det avgjørende med en entreprenøriell grunnholdning til de arbeidsoppgaver og utfordringer vi står overfor.  Det må vi øve oss på, så derfor vil jeg si at entreprenørskap også er en øvelse.

Det er kanskje en klisje, men entreprenørskap kan oppsummeres i en tilnærming som sier:
"Er glasset halvtomt eller halvfullt?"

Det kan muligens oppleves som en noe provoserende påstand, når vi står overfor endringer og utfordringer vi ikke har gått inn i av egen fri vilje?  Vi har det bra, og er fornøyd med tingenes tilstand, og så skjer ting som overhodet ikke passer inn i "opplegget vårt", og når det skjer skal vi altså tenke på de positive mulighetene det kan føre med seg?  Det er en krevende øvelse for alle og enhver, men vi kjenner vel alle noen som har den fantastiske egenskapen det er å hele tiden se de mulighetene som åpenbarer seg, og ikke bare begrensningene?  Personlig er jeg overbevist om at de menneskene har det bedre i livet generelt, og selv øver jeg meg stadig på en slik "mulighetsorientert tilnærming" både i jobb og privat!

Bilde: Great Beyond. Tony Case.

Hvis vi gjennom entreprenørskap i skolen kan gi elevene øvelse i en slik entreprenøriell holdning, tror jeg de vil gå gjennom livet på en bedre måte, enten arbeidsoppgavene og utfordringene er relatert til arbeid eller privatliv.  Det er tungt om problemer og begrensninger er det vi hovedsaklig henger oss opp i når vi møter nye utfordringer.

En utfordring for oss som jobber i skolen er at vi må kunne måle og dokumentere entreprenørskap i faglig-pedagogisk utviklingsarbeid.    En entreprenøriell holdning er en forutsetning for entreprenørskapsarbeid, men for at det skal bli en del av skolens utviklingsarbeid må det settes i system.  Til syvende og sist vil det være resultatene og utslagene av den entreprenørielle holdningen som vil bli det som kan måles og vurderes i en utviklingsplan.  Hvordan dette kan gjøres ser jeg for meg at jeg kommer til å jobbe endel med i det nye året, og da skal jeg øve meg på å ha en mulighetsorientert tilnærming til den utfordringen!

Håper å komme tilbake til hvordan entreprenørskapsarbeidet kan måles og dokumenteres etterhvert!

fredag 17. desember 2010

Entreprenørskap i vgs - en kort innføring

Slik jeg ser det kan vi dele entreprenørskap i skolen inn i tre typer, som har mange likheter, men også store ulikheter. 
  • Det er programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, et 5-timers fag tilbudt på studieforberedende program. 
  • Det er i drive med Ungdomsbedrift (UB) som en del av undervisningen.  En metodikk utarbeidet av Ungt Entreprenørskap (UE).  Det kan gjerne gjøres som del av faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, men kan også gjøres på tvers av flere fag innen alle programmer.  
  • Sist, men ikke minst, har vi den mer generelle tilnærmingen til entreprenørskap i skolen, nemlig pedagogisk entreprenørskap.  Etter min mening er det her det begynner å bli virkelig interessant, spennende og krevende for oss som jobber i skolen.  En slik generell ikke-fagspesifikk tilnærming til entreprenørskap kan gjøre seg gjeldene i alle fag, og i all undervisning.

Strategiplanen "Se mulighetene - og gjør noe med dem" har denne definisjonen av entreprenørskap:

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der
individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og
gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet
aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk
sammenheng.»

Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen bygger videre på strategiplanen nevnt i avsnittet over. Målet med denne handlingsplanen er å:
"styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæringen på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet.  Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen."

Her er det verdt å merke seg at det ikke er noen fag som "fritas" fra entreprenørskapsopplæringen.  Altså står alle som driver undervisning overfor spennende utfordringer i så måte.  Skogen og Sjøvoll (2009) sier at :
"pedagogisk entreprenørskap har som mål å gjøre elevene i stand til å møte fremtidens utfordringer, med fokus på anvendbare ferdigheter, og innovative og løsningsorienterte holdninger."

Uansett syn på entreprenørskap i skolen, så kan det ikke skje i et vakum!  Det må innebære en involvering av ulike aktører fra samfunns,- arbeids- og næringsliv.  Viktige stikkord er synlighet, relevans, aktualitet, involvering og samarbeid.

onsdag 15. desember 2010

Ny blogg - mine tanker

Jeg hiver meg utpå, og oppretter etter beste evne en blogg! 

Jeg ønsker å skrive om tema som angår meg, og alle andre som er involvert i opplæring i videregående skole.  Temaet entreprenørskap favner vidt og bredt, og er etter mitt syn helt uungåelig for oss som utdanner ungdom for fremtiden.  En spennende, krevende, omskiftelig, uoversiktelig og uforutsigbar fremtid.  Det er ingenting som tyder på at den teknologiske utviklingen og kravene til å orientere seg i kunnskapssamfunnet vil avta.  Krav og forventninger til livslang læring og fleksiblitet i samfunns- og arbeidsliv ser ut til å være kommet for å bli.  Da har vi ikke andre muligheter enn å ha en entreprenøriell innstilling til arbeidet vårt.  Gamle løsninger er ikke nødvendigvis de beste, men det kan også hende at det som er godt utprøvd fungerer best!

Skal vi ha som mål å ruste ungdommen for fremtiden på best mulig måte, må også vi som arbeider med denne målgruppen ha en fremtidsrettet, søkende, utadvendt og entreprenøriell holdning. 

Dette gjør at jeg ser det som viktig for meg å ha en mer aktiv tilnærming til temaet, og dele kunnskap med andre som på en eller annen måte blir berørt av bloggen.  Jeg ønsker gode innspill og ny kunnskap.  Jeg vil bli utfordet med nytt og annerledes tankegods og oppfatninger.  Jeg vil lære mest mulig om læring og ledelse i et entreprenørielt miljø, og holde meg faglig oppdatert.  Klarer jeg noe av dette har målet mitt med bloggen i aller høyeste grad blitt oppfylt!