onsdag 27. november 2013

Ungdom og psykisk helse

Ungdom og psykisk helse - hva kan gjøres for å fremme god psykisk helse?


Etter 2 dager på konferanse om ungdom og psykisk helse, vil jeg prøve å sortere inntrykkene jeg fikk.

Med ønske om å være reflektert praktiker tenker jeg som følger: hvilke praktisk konsekvenser har det jeg har lært for meg som voksenperson, forelder og lærer? Hvilke praktiske kjøreregler kan input fra forskning gi meg?

Så, hvis jeg skal forenkle noe som er veldig komplekst:

Ungdommens erfaringer må gjøres meningsfulle, selv om erfaringene i utgangspunktet er tunge å bære.

Vi må hjelpe ungdommen å gi mening til livet og opplevelser, selv om de der og da ser mørkt på tilværelsen.

Vise veien til å sette langsiktige mål.

Legge til rette for at ungdommen kan investere i sosiale relasjoner, og holde på dem over tid. En god og sikker er relasjon er nok!

(her var det Jan Storø fra HiOA som refererte til Stuart Hauser, og hans arbeid med Resilient Teens).


flickr.com

Betydningen av nettverk for ungdom:


Eugene Guribye fra Agderforskning snakket om sterke og svake bånd/nett. Da tenker jeg på hvor viktig rollen som del av ungdommens svake bånd er.
 
 
De svake båndene gir ungdommen mulighet til perspektiv og refleksjon.
Hva gjør andre?
 Hva kan være mulig å få til i livet?
Slik kan vi med de svake båndene påvirke i positiv retning, de ungdommene som har sterke bånd til personer med svært begrensede ressurser, og negativ innflytelse på dem.

Kan vi ha innflytelse på ungdommen?:


For meg, som lærer, som oftest snakker til grupper av elever, var innspill fra forskningsleder Stormark ved RKBU, interessant;

Ungdommens evne til logisk resonnering er utviklet ved 15 års alder, men denne evnen overstyres lett av sosioemosjonelle faktorer. Den kognitive kontrollen svekkes i sosial kontekst. Forskningen viser at ungdommer har både logiske, fornuftige og veloverveide svar på risikorelaterte problemstillinger i settinger alene med en voksen, men det er ikke tilfelle når en gruppe av ungdommer skal ta stilling til samme problemstilling sammen. Sammen med annen ungdom er de villig til å ta mye mer risiko.

Hva betyr det for min praksis? Jo, jeg har nok størst innflytelse på ungdommen i individuelle samtaler. Rammebetingelsene og kjøreregler må være klare, i og med at vi ikke alltid kan stole på ungdommens logiske resonnement.

Forebyggende tiltak basert på økt kunnskap har liten effekt. I ungdommens hjerner tar modning av evne til å ta risikorelaterte beslutninger tid, og denne modningen kan ikke fremskyndes. Betyr det at vi skal slutte med forebyggende tiltak basert på økt kunnskap? Nei, elevene modnes ulikt, og vi treffer alltid noen.  Budskapet må gjentas flere ganger i ulike sammenhenger. Samtidig kan vi gjennom våre svake bånd vise hva som er bra, og på sikt bidra til holdninger som minsker negative utfall av ungdommens risikorelaterte beslutninger.


3 grunnsteiner for god psykisk helse:


Vi har 3 påvirkelig grunnsteiner for god psykisk helse: Kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Mari Hysing er forsker ved RKBU, og har forsket på sammenhenger mellom søvn og psykiske helse.


Søvn er en stemningsregulator, - vi har det rett og slett litt bedre når vi har sovet godt!

Ungdommen har ca 2 timer søvnunderskudd hver dag, mandag til fredag. Forandringer i forbindelse med puberteten gjør at det rent biologisk ikke er like lett å sovne, og 1/3 av ungdommen får lenger innsovningstid.

Digital mediebruk forskyver søvn. Jo mer skjermtid, dess mindre søvn. Mye bruk om kvelden gir mindre søvn om natten.

Lite søvn kan gi depressive symptomer og katastrofetanker, og om ungdom melder om mye bekymring og grubling på kveldstid er det et urovekkende signal.

Og, ja – ungdom som sover lite har mer fravær på skolen.


flickr.com


Praktiske konsekvenser:

Ha fast rutine for søvn/leggetid.

Ingen skjermbruk på sengekanten, og lite rett før leggetid.

flickr.com
 

Rusbruk og psykisk helse:


Når det gjelder bruk av rusmidler og psykiske helse, var forsker Jens Christoffer Skogen fra KORFOR, klar:
Lite alkoholbruk gir best psykisk helse!

Det er sammenheng mellom økende alkoholbruk og oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og depresjon.

Til slutt; suksess i hjemmet:


Hvilke suksessfaktorer finnes i hjemmet hos ungdom som lykkes med å fullføre et utdanningsløp? Forsker Dag Skilbred har forsket på ungdom fra fosterhjem, men jeg velger å tenke at dette er overførbart til alle hjem. I «suksesshjemmene» opplevde ungdommen tilhørighet, positive verdier, rutiner og struktur. Dette var særlig vektlagt i hjemmet:
Å fullføre det en har begynt på.

Gå på skolen hver dag.

Å alltid gjøre sitt beste.

At mestring krever innsats.