onsdag 19. oktober 2016

Fremtidens skole er nå!


I dag har jeg vært på alumnisamling på NHH/AFF. Der fikk vi foredrag med Sten Ludvigsen om Fremtidens skole. Dette innlegget representerer mine inntrykk og min forståelse etter dagen i dag.
Ludvigsen var leder for utvalget som gjennom NOU 2014:7 og NOU 2015:8 har arbeidet med det som resulterte i Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Meldingen ble tilrådd i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 5. oktober, i Innst.19 S (2016-17).

Ludvigsen anslår at ca 85% av forslagene fra utvalget er tatt med i det endelig dokumentet. Ludvigsen sier at det er to saker/tema de ikke er fått gjennomslag for.
Det som ikke er kommet med i Meld. St. 28 er:
#Viktigheten av koplingene mellom sosiale, emosjonelle og kognitive kompetanser. Ludvigsen sier at det ifølge forskning ikke er mulig å skille disse kompetansene, og at det absolutt burde vært del av det endelige dokumentet. OECD har et forskningsprosjekt, Educational and social progress (2014), som viser sterke koplinger mellom sosiale og emosjonelle kompetanser og kognitive kompetanser.

#Å foreta en gjennomgang av testregimet i skolen for å gjøre det mer koherent (sammenhengende) og samkjørt. Ludvigsen pekte på at det er en utfordring i skolen at vi ikke alltid klarer å være koherent i det vi gjør i skolen.

Ludvigsen hevder det må komme dyptgripende endringer i praksis og innhold i fremtidens skole. Fremtidens skole vil stille nye krav til alle involverte, både elever, lærere, skoleledere og skoleeiere (kommuner, fylker).
Skoleeiere og skoleledere må forholde seg til ulike, og av og til, motstridende, forventninger. Politikerne vil har «mer og bedre» skole, samtidig som lærerne hver dag opplever at de gjør sitt ytterste for elevene. Det er også motstridende forventninger mellom individ/enkeltelev og gruppe/klasse- og skolemiljø. Ludvigsen fremhever viktigheten av, og verdien av, læring og utvikling i et fellesskap.

I opplæringen i fremtidens skole må det være fokus på å:
 • Kople kunnskap fra/mellom ulike kilder.
 • Tolke data og utføre faglig problemløsning i digitale omgivelser.
  • Det er en stor utfordring å sortere og sile informasjon og fakta fra et enormt stort kildetilfang. Mye av informasjonen krever mye tolkningsarbeid for å forstå det og en må vite hva er premissgrunnlaget for informasjonen. Samfunnet er i stor endring når det gjelder infrastrukturer, risiko, normer og medieopplevelser/bruk.
 • Utvikle kritisk tenkning og foreta etiske overveielser.
 • Bruke vitenskapelige metoder og tenkemåter for å utvikle kritisk tenkning.
 •  Trene opp evne til kunnskapsintegrasjon for allmenndanning, med rot i det samfunnet vi lever i.
 • Jobbe forståelsesorientert. Det sier seg selv; vi ønsker heller å forstå, enn å måtte huske og reprodusere fagstoff.
 • Øve opp fagspesifikke argumenter. Argumentasjonen er ulik i ulike fag.
 • Tilrettelegging/design av innhold som gir muligheter for elevene å se/oppleve/lære sammenhenger mellom fag/emner. 
 • Ha varierte og tilpassede arbeidsformer og metoder. Variert undervisning kompenserer. Mer variasjon og bredde i metodisk repertoar vil virke kompenserende i forhold til tilpassa opplæring.
 • Være dialogisk og undersøkende. Et kjernespørsmål her er: Hva er så vanskelig at en (lærer/elev) må «snakke om» det? Ikke alt ved et fag krever dialog.
 • Dybdelæring og progresjon. Dybdelæring vil jeg komme tilbake til. Det er verdt minst ett eget innlegg!
Til slutt:
Ludvigsen var klar i sitt budskap og oppfordring til oss skolefolk;

Vi skal ikke vente, men ta grep! Vi skal ta initiativ og vise profesjonalitet. Vi må lage utviklingsprosjekter, være i forkant og proaktiv i møte med Fremtidens skole.


Jeg er helt enig. Fremtidens skole er her nå. Vi kan ikke vente med å endre praksis til det kommer nye læreplaner i 2019. Dette er ikke noe som «vil gå over». Vi må vise at vi har kompetansen og viljen til å gjøre det som skal til for å møte de utfordringene som ligger foran oss. Vi skal være aktive deltakere og premissleverandører for den faglige og pedagogiske utviklingen som skal skje i Norge i årene som kommer!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar